Hållbarhet

Vi skulle kunna göra detta kort och enkelt genom att rada upp några punkter som sammanfattar vår syn och vårt arbete med hållbarhet men det gör vi inte. Vi vill att du som gäst, samarbetspartner eller annan intressent ska förstå hur vi resonerar, bakgrunden till det och vi vill om möjligt bidra till att andra får en källa för information och inspiration.. Vi ser det som en del i vår egen process att utvecklas att verkligen sätta oss in i frågan, ta del av andras input och kontinuerligt öka vår medvetenhet och utifrån medvetenhet och förmåga utveckla vår verksamhet och vårt sätt att leva. Efter att ha jobbat med hållbarhetsfrågan i andra branscher på både en övergripande nivå i ledningsgrupper och väldigt konkret som tex miljöansvarig i bostadsbolag är min erfarenhet att man behöver göra jobbet med att förstå, lära av andra och skaffa sig ett bra varför för att vara uthållig. Vill du bara läsa sammanfattningen vilket vi hoppas att du inte vill så finns de längst ner på sidan satta utifrån det resonemang som vi har här.

Som guideföretag är vi en del av besöksnäringen eller turistbranschen om man så vill. Det är ju trots allt framförallt besökare som köper våra tjänster och de som lokalt bor här endast i en väldigt liten omfattning. Ur ett hållbarhetsperspektiv spelar i detta fall, som liten företagare, mitt egna personliga påverkan på tex klimatet en stor roll i det hela. Jag ser därför detta som en helhet där jag som privatperson och mitt företag .

För att dra några exempel så är min privata bostad också kontor, verkstad, förråd och mötesplats när jag bedriver min verksamhet. Transporter sker också med den bil jag använder privat. Så vilka val jag gör privat, tex hur jag värmer upp huset, hur mycket bil jag kör, vilket bränsle jag använder, vilken mat jag äter har därmed en påverkan på hur hållbart min verksamhet är. Till detta tillkommer sedan de specifika hållbarhetsaspekterna för min verksamhet såsom tex vilka aktiviteter genomför jag, vilka platser väljer jag, hur kan gästen resa till platsen, vilken mat bjuder jag på, hur bidrar jag till sysselsättning på orten, hur bidrar jag till lokalsamhället, hur minimerar jag verksamhetens negativa påverkan på naturen och alla de arter som också vill ha en plats i fjäll- och fjällskogar. Det blir lätt många frågor som inte kan lösas på en gång utan får hanteras i en pågående process mot ett allt hållbarare liv och en allt hållbarare verksamhet.

Vad är då hållbarhet och hållbar turism?
För att förstå vilket som är målet med hållbar utveckling och vår del i detta så behöver vi ha en definition på vad hållbarhet är och även då vad är hållbar turism.

En definition som myntades 1987 då den sk Bruntelandsrapporten (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) släpptes. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar utveckling, som sedan skulle fungera som det överordnade målet för miljöarbetet. I rapporten finns följande definition: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Definitionen är bra men ur vårt perspektiv på en för övergripande nivå och vi behöver gå ner djupare i vad det innebär för oss, så vi sökte vidare. Den sätter dock fingret på det viktiga i att hur du och jag lever idag påverkar framtida generationer och jag vill gärna se det som att i begreppet generationer inryms alla arter på planeten.

I det vidare sökandet och nyfikenheten att lära mig och förstå bättre ramlade jag över ett namn Jeppe Klockareson som driver Fairtrade Travel Consulting. Har aldrig träffat Jeppe men han säger en del riktigt bra saker i detta filmklipp som är en del av initiativet Let`s meet & talk där Jeppe delar med sig av sina insikter och sin syn på hållbar turism. Se filmklipp

Bland annat säger han följande
Hållbar Turism ” det är en typ av turism där man maximerar de positiva effekterna från turismen samtidigt som man jobbar långsiktigt och pragmatiskt med minimera och mitigrera de negativa effekterna”.

De positiva effekterna som lyfts fram är skapande av arbetstillfällen, inbringa ekonomisk medel till lokalsamhället, bidrar till att bygga upp den turistiska infrastrukturen, fördelar pengar mellan fattiga och rika i världen, det bidrar till natur och kulturskydd och det kan bidra till ökad förståelse mellan människor från olika länder, regioner och kulturer. Turismen kan också bidra till att driva förändring avseende tex jämlikhet, icke diskriminering. Dessa positiva aspekter på turism ska man därmed se till att maximera.

Ur ett vidare perspektiv kan man använda modellen people, planet och profit.

People
Vilken påverkan har jag och min verksamhet på andra människor? Vilka positiva aspekter ska jag maximera och vilka negativa ska jag minimera eller helt ta bort

Planet
Vilken påverkan har jag och min verksamhet på planeten det vill säga älgar, tallar, det porlande vattnet i fjällbäcken och allt annat liv och arter lokalt och globalt. Hur är vår påverkan på klimatet? Vilka är de positiva aspekterna som ska maximeras och vilka är de negativa som ska minimeras?

Profit
Som människa behöver jag pengar för att kunna byta till mig tex mat och annat jag behöver. Företaget behöver också få in pengar både för att löpande täcka sina kostnader men också för att utveckla verksamheten ur tex hållbarhetsperspektivet. Men hur tjänar jag dessa pengar och hur fördelar jag mina inköp och eventuella vinster? Här finns aspekter som är positiva och ska maximeras men också aspekter som är negativa och ska minimeras.

Agenda 2030 Globala Miljömål
Globala målen är en agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Utifrån de Globala miljömålen har organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tagit fram kriterier kopplat till besöksnäringenSveriges 16 miljökvalitets mål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Läs mer om miljömålen här

https://www.stockholmresilience.org/Adventure Travel Trade Association (ATTA)
ATTA är en medlemsorganisation som arbetar som globalt arbetar med att bidra till utveckling av äventyrsturism och rikyar sig till såväl destinationer, researrangörer som guideföretag. På ATTA,s websida kan man bland annat läsa.

Äventyrsreseguider är centrala för leveransen av professionella, ansvarsfulla och minnesvärda äventyrsresor. Den snabba tillväxten i äventyrsresor under de senaste decennierna har lett till en ökad efterfrågan på professionella äventyrsreseguider och belyst behovet av en tillgänglig, tydlig och universell standard för äventyrsreseguider.

Äventyrsguider hanterar säkerhet och risker och säkerställer den övergripande kvaliteten på deltagarens upplevelse samtidigt som det skyddar både äventyrsreseföretag och destinationens rykte. Dessutom har äventyrsreseguider en viktig roll att spela när det gäller att leverera och utbilda om hållbarhet med fokus på klimat, bevarande av biologisk mångfald och sociala effekter av global turism. Vill du ta del av ATTA,s guidestandard hittar du den här. https://www.adventuretravel.biz/education/guide-standard/.
Guiden på omslaget med ryggen mot kameran råkar vara Lars Svanerud.

Vilka är då våra slutsatser?
Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och den som säger att denne är hållbar eller bedriver en hållbar verksamhet har fel. Vi som människor och den verksamhet vi bedriver är mer eller mindre ohållbar och med den insikten gäller det att samla kraft att ständigt bli allt mindre ohållbar.

I det perspektivet blir rubriken vilka är våra slutsatser fel men samtidigt måste vi här och nu dra vissa slutsatser, bli medvetna och agera utifrån det. Med det sagt så pågår ständigt arbetet med hållbar utveckling hos oss. Var är vi då nu?

Besöksindustrin växer allt mer och hos oss i Sverige och längs med den fjällkedja vi verkar i syns och märks det tydligt i både naturen och i debatten om intressekonflikter. Vissa destinationer eller områden står för en större tillväxt än andra och i några områden väcks frågor som hur många tål naturen. Vi kan också se att alltmer naturmark tas in anspråk för fler bäddar samt tillrättalagda friluftsarenor och sakta men säker minskar därmed utrymmet de arter som har naturen som sin livsplats eller plats för avkoppling och de näringar som behöver naturen för att verka.

Med denna bas vill vi verka för småskalig turism i små grupper, där vi tillsammans med våra gäster vistas i naturen med både försiktighet, hänsyn med en vilja att skapa relation med naturen samtidigt som vi njuter att vara en del av den, ha kul och utvecklas som människor. Vi kommer eftersträva att ha vår huvudsakliga verksamhet i den kommun och region där vi bor vilket därmed betyder att den skatt vi betalar kommer till nytta i den kommun och för de människor som bor här.

Att minimera spår efter vår verksamhet, bidra genom att plocka upp andras lämnade skräp som vi hittar och ta hänsyn till växter, djur och rennäringen är för oss en självklarhet. Vi ser också att ur ett hållbarhetsperspektiv går det inte att åtskilja det som sker privat och det som sker i verksamheten och därmed har privata beslut om kost, transporter, bostadsort etc en stor påverkan på i vilken grad verksamheten kan bedrivas hållbart.

Hos oss pågår arbete med att identifiera de väsentligaste och viktigaste hållbarhetsaspekterna utifrån vårt liv och vår verksamhet och vi har valt att koppla detta till rubrikerna people, planet och profit eller på svenska social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och är just nu i fasen där vi arbetar med detta utifrån en rad identifierade frågeställningar. Vill du veta mer redan nu är du självklart välkommen att kontakta oss

Translate »
%d bloggare gillar detta: