RESEVILLKOR / TRAVEL TERMS

RESEVILLKOR

När du köper en resa eller aktivitet av Lars Svanerud och Scandinavia Adventure Travels faller detta under svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen, produktsäkerhetslagen och lagen om resegaranti.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet.

I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de särskilda resevillkoren är motstridiga gäller de särskilda resevillkoren

De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

Scandinavia Adventure Travels särskilda villkor för aktiviteter som pågår upp till och med en dag  tex dagstursvandringar, turskidåkning, toppturskidåkning och liknande

 1. AVTALET
  • Avtalet är bindande för parterna när kunden genomfört bokningen och Scandinavia Adventure Travels  skriftligen har bekräftat kundens beställning.
  • Muntliga villkor från Scandinavia Adventure Travels skall begäras skriftligen för att kunna åberopas

 2. PRIS OCH BETALNING
  • Betalning sker i samband med anmälan när kund fått bokningsbekräftelse med information om betalning om inget annat överenskommits
  • Utebliven betalning är att likställa med avbeställning av aktivitet

 3. AVBOKNING OCH ÄNDRINGAR
  • PRIVATKUNDER
  • Fri avbokning fram till 48 timmar innan start för aktiviteten. Vid avbokning senare är 48 timmar innan start debiteras 100% av aktivitetens totalbelopp.
  • GRUPPER
  • För gruppbokningar med ett totalbelopp på 10 000 kr eller mer gäller fri avbokning fram till 31 dagar innan aktivitetsstart. För gruppbokningar med ett totalbelopp under 10 000 kr gäller samma villkor som för privatkunder enligt punkt 3 ovan.
  • 30-15 dagar innan 25% av totalbelopp
  • 14-7 dagar innan 50% av totalbelopp
  • 6-0 dagar innan 100% av totalbelopp
  • Minskning av antal deltagare
   30-15 dagar innan 25% av totalbeloppet
   14-7 dagar innan 50% av totalbeloppet
   6-0 dagar innan 100% av totalbeloppet

Scandinavia Adventure Travels särskilda villkor för resor som pågår över flera dagar tex vandring och skidåkning över flera dagar med boende i stugor, tält, fjällstationer, hotell eller liknande.

 1. AVTALET
  • Avtalet är bindande för parterna när resenären genomfört bokningen och Scandinavia Adventure Travels  skriftligen har bekräftat resenärens beställning.
  • Muntliga villkor från Scandinavia Adventure Travels skall begäras skriftligen för att kunna åberopas

 2. PRIS OCH BETALNING
  • Scandinavia Adventure Travels får inte begära slutbetalning av resan tidigare än 40 dagar före avresa om inte särskilt överenskommits
  • Utebliven slutbetalning är att likställa med avbeställning av resan
  • Anmälningsavgift för resan uppgår till 20% av researrangemangets totalpris.

 3. ABESTÄLLNING OCH ÄNDRINGAR
  Vid avbeställning av resa utgår följande kostnader. Avbeställningsreglerna gäller från det att du startat bokningsprocessen.
  • Sker avbeställning av resa 31 dagar eller mer före avresa ska resenären betala anmälningsavgiften.
  • Sker avbeställning av resa 30 – 7 dagar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris.Sker avbeställning av resa 7 – 0 dagar före avresa ska resenären betala 100% av resans pris.Avbeställning av resa.
  • Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbokning ska ske enligt följande. I första hand per telefon 072-5284379, i andra hand via e-post larssvanerud@gmail.com.  Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej. Vissa resors karaktär innebär andra avbeställningsvillkor än paragrafer 3.1 – 3.3 som i sådana fall skall anges vid bokningstillfället.
  • Varje ändring som företas av resenären efter erhållen bekräftelse är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i punkt 3

 4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
  • I några fall kan byte av resenär medföra direkta kostnader för tex hyra av utrustning. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo
 5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

  Rätt att ändra avtalsvillkoren.
  • På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Väder, myndigheter, etc. kan framtvinga förändringar av resplanen. Flyg/tågbolag kan ändra sina tider eller linjesträckningar, inkvarteringar kan ha förändras. Scandinavia Adventure Travels strävar efter att hitta likvärdig ersättning. Resplaner är därför alltid preliminära. Att resa på denna typ av resor innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den skickligaste researrangör kan råda. I och med anmälan accepterar resenären detta faktum. Scandinavia Adventure Travels förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resan gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel.
  • Minimiantal deltagare. Av respektive resa framgår minimiantalet avseende deltagare.  Om minimiantal ej uppnås kan ofta resan genomföras mot ett smärre pristillägg istället för att ställas in. Vi justering av pris pga av tillägg då minimiantal av deltagare ej uppnåtts har resenären rätt att avboka resan. Efter bekräftelse att tillägg accepteras gäller avbokningsregler enligt punkt 3.

 6. REKLAMATION
  • Reklamation skall skickas till Scandinavia Adventure Travels så snart som möjligt senast två månader efter hemkomsten från resan.

 7. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
  • Krav på särskilda handlingar samt vaccinationer och reseförsäkring
  • Inför resan ansvarar resenären för att ta reda på vilka handlingar, såsom identitetshandlingar, pass och/eller visum, som krävs inför och under resan.
  • Resenären ansvarar också själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer för sin resa.
  • Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring för hela reseperioden.
  • Kontroll av färdhandlingar
   Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

 8. RESORNAS KARAKTÄR
  • Våra resor innebär en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att denne är övertygad om att kunna kan delta i resans alla moment. Avsikten med resorna är ofta att deltagarna ska åka skidor, vandra, eller utöva andra aktiviteter, vilket kan innebära vissa risker. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Scandinavia Adventure Travels kan ej hållas ansvarigt för skador han eller hon ådrar sig under aktiviteterna.
  • Uppgift om fysiska besvär
   I samband med bokning måste resenären informera om eventuella fysiska besvär som kan komma att påverka vandringen.
 9. HEMSIDOR
  • Scandinavia Adventure Travels svarar ej för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Scandinavia Adventure Travels egen hemsida (www.larssvanerud.se). Det gäller även länkar från andra sidor.

 10. PERSONUPPGIFTER
  • Scandinavia Adventure Travels  för ett register över inbokade kunder. Dessa uppgifter förs enligt riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). De används endast internt för informationssyfte till Vandras kunder. Uppgifter ur registret överlämnas ej till tredje part utom som information i tillämpliga delar till respektive lokal arrangör. Den som ej önskar kvarstå i registret efter genomförd resa skall skriftligen meddela Scandinavia Adventure Travels detta.
 11. RESEGARANTI
  • Vid köp av paketresa (en resa bestående av minst två av delarna transport, beonde, aktivitet t.ex. boende och vandring ) gäller paketreselagen. Scandinavia Adventure Travels är medlem i VISITA och har via detta ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Scandinavia Adventure Travels kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

TRAVEL TERMS

When you buy a trip or activity from Scandinavia Adventure Travels, this falls under Swedish consumer legislation, including the Package Travel Act, the Product Safety Act and the Travel Guarantee Act.

For the trip, the general terms and conditions of the Swedish Travel Agency and Organizers Association (SRF) agreed within the industry on 28 June 2018 and the special terms and conditions of the organizer, which are stated below, apply.

The tour operator has the right to apply special conditions that deviate from the general ones, if the application of special conditions is justified by the special nature of the trip, special regulations on the mode of transport (such as booking and sales conditions for regular flights), deviating accommodation conditions due to the special nature of the trip or special circumstances at the destination.

In cases where SRF’s conditions for package travel and the special travel conditions conflict, the special travel conditions apply

The special conditions must not conflict with the package travel law to the detriment of the traveller.

The general and special conditions are part of the agreement.

Scandinavia Adventure Travel’s special conditions for activities that last up to and including one day, e.g. day trip hikes, day trip ski touring, day trip top ski touring.

1. THE AGREEMENT

1.1 The agreement is binding for the parties when the customer has completed the booking and Scandinavia Adventure Travels has confirmed the customer’s order in writing.

1.2 Verbal terms and conditions from Scandinavia Adventure Travels must be requested in writing in order to be invoked

2. PRICE AND PAYMENT

2.1 Payment takes place in connection with the registration when the customer has received a booking confirmation with information about payment, unless otherwise agreed

2.2 Non-payment is equivalent to cancellation of activity

3. CANCELLATION AND CHANGES

3.1 Private customers

Free cancellation up to 48 hours before the start of the activity. In case of cancellation later than 48 hours before the start, 100% of the total amount of the activity is charged.

3.2 GROUPS

For group bookings with a total amount of SEK 10,000 or more, free cancellation applies up to 31 days before the start of the activity. For group bookings with a total amount under SEK 10,000, the same conditions apply as for private customers according to point 3 above.

30-15 days before 25% of total amount

14-7 days before 50% of total amount

6-0 days before 100% of total amount

3.3 Reduction in the number of participants

30-15 days before 25% of the total amount

14-7 days before 50% of the total amount

6-0 days before 100% of the total amount

Scandinavia Adventure Travel’s special conditions for trips that last over several days, eg hiking and skiing over several days with accommodation in cabins, tents, mountain stations or hotels.

1. THE AGREEMENT

1.1 The agreement is binding for the parties when the traveler has completed the booking and Scandinavia Adventure Travels has confirmed the traveler’s order in writing.

1.2 Verbal terms and conditions from Scandinavia Adventure Travels must be requested in writing in order to be invoked

2. PRICE AND PAYMENT

2.1 Scandinavia Adventure Travels may not request final payment of the trip earlier than 40 days before departure unless specifically agreed

2.2 Failure to make final payment is equivalent to cancellation of the trip

2.3 The registration fee for the trip amounts to 20% of the total price of the travel arrangement.

3. CANCELLATION AND CHANGES

When canceling a trip, the following costs are incurred. The cancellation rules apply from the time you started the booking process.

3.1 If a trip is canceled 31 days or more before departure, the traveler must pay the registration fee.

3.2 If a trip is canceled 30 – 7 days before departure, the traveler must pay 50% of the trip price.

3.3 If a trip is canceled 7-0 days before departure, the traveler must pay 100% of the trip price.

3.4 Cancellation of trip.

Cancellation must be made immediately when obstacles to travel arise. Cancellation must take place as follows. In the first instance by phone 072-5284379, in the second instance via e-mail larssvanerud@gmail.com. Cancellations received by the organizer after the departure of the trip will not be accepted. The nature of some trips means different cancellation conditions than paragraphs 3.1 – 3.3, which in such cases must be specified at the time of booking.

3.5 Any change made by the traveler after receiving confirmation is to be considered a cancellation and a new order. For this, a cost is charged in accordance with the cancellation rules in point 3

4. THE TRAVELER’S RIGHT TO ASSIGN THE AGREEMENT

4.1 In some cases, a change of traveler may entail direct costs, for example, the rental of equipment. All costs for name change, rebooking or other administrative measures are charged to the traveler in full.

4.2 CHANGES BY THE ORGANIZER BEFORE DEPARTURE

4.3 Right to change the contract terms.

Due to the nature of the journeys, it is impossible to predict the exact course. Weather, authorities, etc. may force changes to the itinerary. Airlines/train companies may change their times or routes, accommodations may have changed. Scandinavia Adventure Travels strives to find equivalent compensation. Travel plans are therefore always preliminary. To travel on this ty Travel plans are therefore always preliminary. Traveling on these types of trips means accepting circumstances beyond the control of even the most skilled tour operator. By registering, the traveler accepts this fact. Scandinavia Adventure Travels reserves the right to make changes to the terms and conditions applicable to the trip to the traveler’s disadvantage.

4.4 Minimum number of participants. The minimum number of participants can be seen from each trip. If the minimum number is not reached, the trip can often be carried out for a small price supplement instead of being cancelled. If the price is adjusted due to additions when the minimum number of participants has not been reached, the traveler has the right to cancel the trip. After confirmation that additions are accepted, cancellation rules according to point 3 apply.

5. COMPLAINTS

5.1 Complaints must be sent to Scandinavia Adventure Travels as soon as possible, no later than two months after returning home from the trip.

6. THE TRAVELER’S RESPONSIBILITIES DURING THE TRIP

6.1 Requirements for special documents as well as vaccinations and travel insurance

Before the trip, the traveler is responsible for finding out which documents, such as identity documents, passports and/or visas, are required before and during the trip.

The traveler is also responsible for contacting the vaccination center to receive exact recommendations for their trip.

The traveler is obliged to have adequate health and accident insurance for the entire travel period.

6.2 Control of travel documents

The traveler is obliged to check confirmations and travel documents themselves as soon as they are received. Any inaccuracies must be reported immediately.

7. CHARACTER OF TRAVELS

7.1 Our trips involve a certain degree of hardship and unexpected events. Some of them also make demands on the fitness of the participants. It is up to the traveler himself to choose a trip of such difficulty that he is convinced of being able to participate in all stages of the trip. The purpose of the trips is often for the participants to ski, hike, or practice other activities, which can involve certain risks. The participant participates under his own responsibility and Scandinavia Adventure Travels cannot be held responsible for injuries he or she incurs during the activities.

7.2 Statement of physical complaints

In connection with booking, the traveler must inform about any physical problems that may affect the tour.

8. WEBSITES

8.1 Scandinavia Adventure Travels is not responsible for the accuracy of information provided on websites other than Scandinavia Adventure Travels’ own website (www.larssvanerud.com). This also applies to links from other pages.

9. PERSONAL DATA

9.1 Scandinavia Adventure Travels  have a egister of booked customers. This information is kept according to the guidelines in the Data Protection Regulation (GDPR, General Data Protection Regulation). They are only used internally for information purposes to customers. Information from the register is not handed over to third parties except as information in applicable parts to the respective local organizer. Anyone who does not wish to remain in the register after a completed trip must notify Scandinavia Adventure Travels of this in writing.

10. TRAVEL GUARANTEE

10.1 When buying a package trip (a trip consisting of at least two of the parts transport, accommodation, activity, e.g. accommodation and hiking), the Package Travel Act applies. Scandinavia Adventure Travels is a member of VISITA and through this has placed a statutory travel guarantee with the Kammarkollegiet. This guarantee means that the traveler is entitled to compensation for a canceled or interrupted trip in the event that Scandinavia Adventure Travels becomes insolvent. The application for compensation must have been received by the Travel Guarantee Board no later than three months after the trip was canceled or interrupted.

Translate »
%d bloggare gillar detta: